Najważniejsza jest efektywna komunikacja, czyli prowadzenie zajęć w języku obcym i stwarzaniu słuchaczom okazji do ćwiczenia języka mówionego – praca w parach i w grupach. Metoda ta nie oznacza jednak tylko i wyłącznie mówienia – komunikacja to również pozostałe umiejętności językowe – pisanie, słuchanie i czytanie. W metodzie tej ważna też jest poprawność, która sprzyja klarownej i efektywnej komunikacji.

Ponieważ każdy ma swój indywidualny styl uczenia się w Gr8! School korzystamy z metody, która została skrupulatnie przemyślana przez założycieli naszej szkoły.

Nasze metody oparte są oparte na odkryciach współczesnej metodyki: każdy ma swój własny styl uczenia się, będący kombinacją czterech podstawowych stylów. To oznacza, że nasi lektorzy dostosowują formę przekazu do potrzeb i możliwości swoich uczniów.

  • wzrokowy (czytanie i pisanie) – Twoim źródłem wiedzy jest tekst pisany i czytany,
  • wzrokowy symboliczny – uczysz się przez obrazy,
  • słuchowy – najlepiej rozumiesz i zapamiętujesz to, co usłyszysz
  • kinestetyczny – uczysz się, gdy doświadczysz, dotkniesz lub przećwiczysz

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisanych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.


przykładowe ćwiczenia

Przy doborze metod brane są pod uwagę wszystkie predyspozycje uczącego się. Nasi lektorzy dokonują oceny każdego ze słuchaczy w danej grupie i w zależności od jego predyspozycji dobierają materiały oraz metody, styl prowadzenia zajęć. Zajęcia są prowadzone tak, aby kształcić umiejętność mówienia, pisania oraz rozumienia tekstów, także ze słuchu. Zintegrowanie tych czterech umiejętności pozwoli opanować język. Lektorzy stosują też metodę interaktywną, która ma wpływ na przebieg lekcji.